Regulamin Serwisu Cloud Partners

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.cloudpartners.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Serwisu lub usług, osoba z nich korzystająca (zwana dalej „Użytkownikiem”) zobowiązana jest wcześniej zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, i zaakceptować określone w nich warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Serwisu. 

Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Serwisu dostarczane są i świadczone przez Cloud Partners sp. z o.o. (zwaną dalej „Cloud Partners”) z siedzibą w Kielcach (25-370), ul. Prosta 14/16/9 (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802127, NIP: 6572947169, REGON: 384283931, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł. Szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych zakładkach Serwisu.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie:

Dane – dane dotyczące w szczególności użytkowania i rozliczeń, zarówno umieszczone w ramach Serwisu, jak i pochodzące od zewnętrznych dostawców chmur;

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Cloud Partners; indywidualnie wydzielona Użytkownikom i modyfikowalna część Serwisu; Konto umożliwia korzystanie z pozostałych Usług,

Okres abonamentowy – miesięczny, półroczny lub roczny okres świadczenia Usług, którego długość określana jest wybranym przez Użytkownika Pakietem, za który uiszcza się Opłaty; Okres abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca; pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy,

Opłata – określona w Cenniku, miesięczna, kwartalna lub roczna opłata abonamentowa, której wysokość jest zależna od wybranego rodzaju Pakietu, Okresu abonamentowego, sposobu płatności oraz zakresu przedmiotowego Usług,

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem: https://cloudpartners.pl/polityka-prywatnosci/,

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, 

Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Cloud Partners, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością, w szczególności za działanie Siły wyższej uważa się atak hackerski albo wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Serwisu,

Strony – Cloud Partners i Użytkownik, będący stroną Umowy, 

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Cloud Partners a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin, zaś szczegółowe – wybrane przez Użytkownika spośród dostępnych w Serwisie opcji, warunki świadczenia Usług,

Usługa/Usługi – usługi świadczone przez Cloud Partners drogą elektroniczną w postaci funkcjonalności Serwisu i dostępu do oprogramowania Opticloud pozwalającego w szczególności na optymalizację kosztów chmury publicznej,

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona do nabywania prawa i zaciągania zobowiązania, korzystająca z Serwisu w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej,

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników przez Cloud Partners, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Cloud Partners, w tym tryb postępowania reklamacyjnego. Cloud Partners świadczy Usługi na podstawie Umowy.
  2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy związane z wykonywaniem Usług zawierane są w języku polskim.
  3. Cloud Partners nie zamieszcza w ramach Serwisu ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.
 2. SERWIS
  1. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Opera, Edge lub Safari; (d) włączona obsługa plików Cookies i JavaScript; (e) stabilne łącze internetowe. 
  2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania danych o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, a w szczególności zakazane jest: (a) dokonywanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników; (b) podejmowanie działań na niekorzyść osób trzecich albo Cloud Partners, w szczególności poprzez wprowadzanie niedozwolonych informacji; (c) naruszanie warunków Regulaminu, Umowy lub przepisów obowiązującego prawa; (d) używanie Usług do celów innych, niż są one przeznaczone; (e) działanie w sposób, który może być negatywny dla Cloud Partners lub Serwisu.
  3. Cloud Partners jest uprawniony do zmiany elementów i funkcjonalności Serwisu lub Usług, przy czym zobowiązuje się, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Zmiana Serwisu lub zmiana Usług nie stanowi zmiany Umowy.
  4. Usługi oraz Serwis i ich elementy składowe, w tym oprogramowanie Opticloud, design i oznaczenia Serwisu, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, takimi jak znaki towarowe, wzory przemysłowe albo tajemnica przedsiębiorstwa, należącymi do Cloud Partners. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości, bez zgody Cloud Partners. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Cloud Partners elementów Serwisu, w szczególności oprogramowania Opticloud. 
  5. W ramach Usług, Użytkownik może otrzymywać powiadomienia w formie wiadomości elektronicznych, w szczególności o aktualizacji statusu rekomendacji powstałych na bazie analizy Danych lub zmianie funkcjonalności Serwisu. 
 3. KONTO
  1. Rejestracja Konta inicjowana jest za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu, po uzupełnieniu i wysłaniu, którego Użytkownik otrzymuje wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail, zawierającą link umożliwiający pierwsze logowanie i wygenerowanie hasła.
  2. Jeżeli Konto nie jest zakładane przez uprawnioną osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, dana osoba oświadcza, iż działa na zlecenie Użytkownika będącego przedsiębiorcą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną i jest odpowiednio umocowana do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
  3. Z chwilą potwierdzenia przez Cloud Partners dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Użytkownikiem a Cloud Partners zostaje zawarta Umowa, pod warunkiem uprawnienia lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, zawarcie Umowy jest bezskuteczne.
  4. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych. W przypadku późniejszej ich zmiany, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta. 
  5. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Cloud Partners, wysyłanej w formie elektronicznej.
  6. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom innym niż uprawnione na mocy regulacji wewnętrznych Użytkownika.
  7. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Cloud Partners (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e­mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres email: contact@cloudpartners.pl albo poprzez skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu. Zgłoszenie Konta do usunięcia jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy, przy czym w takim przypadku, Użytkownikowi nie należy się zwrot Opłat.
  8. Usunięcie Konta skutkować będzie usunięciem całej jego zawartości, w tym wszystkich Danych. Użytkownikowi umożliwia się pobranie zgromadzonych Danych w terminie 30 dni. 
  9. Integrując Konto z kontami zewnętrznych dostawców chmurowych, Użytkownik upoważnia Cloud Partners do pobierania i przetwarzania danych pochodzących z takich kont oraz zobowiązuje się ponosić za to pełną odpowiedzialność. Wykonywanie Usług, w szczególności używanie Danych w ramach Serwisu, będzie odbywało się w imieniu i na rzecz Użytkownika. 
 4. UMOWA I PAKIETY
  1. Użytkownik może dokonać zakupu Usług poprzez Serwis, poprzez dobór odpowiedniego Pakietu. Po wyborze przez niego Pakietu, Użytkownikowi zostanie przedstawione, do akceptacji, podsumowanie zawierające zakres Usługi w ramach wskazanego Pakietu, czas zakończenia Okresu abonamentowego, wysokość należnej Opłaty oraz inne warunki świadczenia Usług. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili jej akceptacji przez Użytkownika, a następnie Cloud Partners, dochodzi do zawarcia lub zmiany Umowy. Szczegółowy zakres Umowy zależy od rodzaju Pakietu.
  2. Cloud Partners zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia lub zmiany Umowy bez podania przyczyny.
  3. Warunkiem aktywacji Pakietu oraz rozpoczęcia świadczenia Usług i funkcjonalności w nim dostępnych, zgodnie z informacją w ramach Serwisu, jest dokonanie płatności w wysokości oraz terminie wskazanym przez Cloud Partners lub ustalonym w Umowie wdrożeniowej.
  4. Użytkownik może zmienić Pakiet na wyższy w każdym momencie. Zmiana Pakietu następuje przez zakup wyższego Pakietu. Zmiana Pakietu następuje z pierwszym dniem następującego Okresu abonamentowego.
  5. Z dniem zakończenia Okresu abonamentowego, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres odpowiadający zakończonemu Okresowi abonamentowemu, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy.
  6. Użytkownik lub Cloud Partners może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie, ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego obowiązującego na moment złożenia wypowiedzenia, wysyłając drugiej Stronie wiadomość e-mail z oświadczeniem woli rozwiązaniu Umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania przez drugą Stronę takiego oświadczenia woli. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta.
  7. Użytkownik może, w ramach zakupionego Pakietu, udzielać dostępu do Serwisu osobom działającym w ramach jego struktury organizacyjnej.
  8. Z chwilą wykupienia Pakietu, Cloud Partners udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania Opticloud, bez prawa do sublicencji oraz wykonywania praw zależnych. Licencja jest ograniczona w czasie do czasu trwania Okresu abonamentowego i może zostać przedłużona wraz z przedłużeniem tego Okresu. Licencja ta udzielana jest Użytkownikowi na potrzeby własne jego działalności i nie uprawnia Użytkownika do udostępniania oprogramowania osobom trzecim poza użytek własny.
 5. CENY I PŁATNOŚCI
  1. Korzystanie z Usług jest odpłatne w zakresie, w jakim określa to Cennik. Ceny podawane przez Cloud Partners, w szczególności w Cenniku, są cenami netto. Opłaty są bezzwrotne.
  2. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej.
  3. Cloud Partners jest uprawnione do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, co nie stanowi zmiany Umowy w Okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany Cennika. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w związku z zakończeniem Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Użytkownika wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.
  4. Użytkownik może wyrazić zgodę na płatności rekurencyjne, których wstrzymanie nastąpi wraz z wypowiedzeniem i zakończeniem Umowy. Opłacanie Pakietu jest możliwe na zasadach określonych każdorazowo w ramach Serwisu, w tym, o ile zostało tak wskazane, z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie, takie jak operator płatności. Wszelkie informacje konieczne do zrealizowania płatności wskazane będą w ramach Serwisu.
  5. Użytkownik jest zobowiązany uiszczać płatności za kolejne Okresy abonamentowe z góry. Jeżeli nie uiszcza opłaty za dany Okres abonamentowy, po upływie ponownego terminu zapłaty, nie krótszego niż dwa [2] dni, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym przez Cloud Partners, Cloud Partners uprawnione jest do zablokowania w całości lub w części odpłatnych Usług, z możliwością ich ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli Użytkownik nie ureguluje należności, wówczas, po upływie kolejnych czternastu [14] dni Cloud Partners uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a także usunięcia Danych.
  6. Jeżeli Użytkownik po raz drugi (lub więcej) nie reguluje należności, Cloud Partners uprawnione jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta bez dodatkowego wezwania.
 6. DANE
  1. W celu skorzystania z Usług, Użytkownik wprowadza odpowiednie dane i informacje do Serwisu, w szczególności poprzez integracje swoich kont chmurowych u zewnętrznych dostawców.
  2. Integrując zewnętrzne konta i wprowadzając Dane do Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) ma uprawnienia do Danych przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego Regulaminu, (b) użytkowanie konta zewnętrznego i Danych w ramach Usług jest zgodne z warunkami usług dostawców zewnętrznych, (c) używanie kont zewnętrznych i rozporządzanie Danymi w ramach Usług nie będzie naruszać praw osób trzecich.
  3. Cloud Partners nie jest odpowiedzialne za utratę przez Użytkownika Danych, w szczególności na skutek usunięcia Konta lub innych działań, w tym niezależnych do Cloud Partners, w tym zaś działań osób, którym Użytkownik zapewnił dostęp do Konta. 
  4. Z uwagi na zautomatyzowane działanie Serwisu, w szczególności oprogramowania Opticloud, i zależność Usług od poprawności działania zewnętrznych dostawców chmurowych, Cloud Partners nie odpowiada za treść analiz i rekomendacji generowanych na postawie Danych, zarówno dostępnych w ramach Serwisu, jak również samodzielnie stworzonych przez Użytkownika na bazie wygenerowanych Danych. W szczególności Cloud Partners nie odpowiada za ich pełną przydatność i użyteczność do optymalizacji chmurowych.
  5. Z uwagi na automatyzm działania oprogramowania Opticloud i możliwe błędy po stronie dostawców zewnętrznych, Użytkownik zobowiązany jest samodzielnie dokonywać oceny wiarygodności i poprawności Danych. Cloud Partners nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub wiarygodności jakichkolwiek rekomendacji lub optymalizacji chmurowych, uzyskiwanych za pośrednictwem Usług. 
  6. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że Cloud Partners jedynie udostępnia Serwis, zaś jego usługi nie stanowią świadczenia doradztwa biznesowego.
  7. Dane generowana za pomocą Usług są udostępniane dla Użytkownika na potrzeby własne jego działalności, zaś Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania takich Danych osobom trzecim poza użytek własny.
  8. Cloud Partners zobowiązuje się do utrzymywania Danych w poufności.
 7. PRZETWARZANIE DANYCH
  1. Cloud Partners gwarantuje, iż dane osobowe, wprowadzane przez Użytkownika i przechowywane w ramach Serwisu nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez Cloud Partners dla własnych celów niezwiązanych wykonywaniem praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.
  2. Cloud Partners gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku.
  3. Z chwilą zawarcia Umowy, Użytkownik powierza Cloud Partners przetwarzanie danych osobowych (Umowa powierzenia) w postaci danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres oraz inne dane wprowadzane w ramach integracji kont (kategorie osób, których dane są przetwarzane: osoby zarządzające chmurami). Dane osobowe będą przetwarzane przez Cloud Partners wyłącznie w celu wykonania Umowy i świadczenia funkcjonalności Serwisu. Dane te będą na rzecz Użytkownika przez Cloud Partners zbierane, organizowane, utrwalane, porządkowane, przechowywane, opracowywane, przesyłane, udostępniane, usuwane lub niszczone.
  4. Cloud Partners, w ramach umowy powierzenia, podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. Cloud Partners udostępnia również Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Cloud Partners o audycie co najmniej na siedem [7] dni roboczych przed jego przeprowadzeniem.
  5. Cloud Partners przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Cloud Partners; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Cloud Partners informuje Użytkownika o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
  6. Cloud Partners zapewnia, że dostęp do danych, które przetwarza, będą miały tylko osoby, którym Cloud Partners nadało zaktualizowane upoważnienia, o których mowa w przepisach RODO, i które zostały przeszkolone w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych według nowych standardów. Cloud Partners zapewnia również, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także aby osoby te zobowiązały się do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie.
  7. Cloud Partners wyczerpująco odpowiada na każde zapytanie związane z przetwarzaniem danych, w terminie pięciu [5] dni roboczych od dnia doręczenia zapytania.
  8. Cloud Partners zobowiązuje się zgłaszać Użytkownikowi naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie jednego [1] dnia od chwili powzięcia informacji, informować Użytkownika o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować naruszeniem danych osobowych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
  9. Cloud Partners nie przetwarza powierzonych danych osobowych poza obszarem UE, lecz w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Cloud Partners poinformuje Użytkownika o takim przetwarzaniu i dostarczy Użytkownikowi na jego żądanie kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych obowiązujących w umowie z tzw. podprocesorem).
  10. Cloud Partners może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Serwisu oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi, w szczególności: firmie informatycznej, firmie dostarczającej system płatności online, dostawcy poczty elektronicznej, firmie hostingowej. Cloud Partners informuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej siedmiu [7] dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Użytkownikowi tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez Cloud Partners innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę.
  11. Cloud Partners zobowiązuje się zapewnić, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy Cloud Partners a Użytkownikiem w niniejszym Regulaminie oraz zalecenia RODO w tym zakresie.
  12. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Użytkownika, Cloud Partners usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują Cloud Partners przechowywanie danych osobowych.
  13. Użytkownik zobowiązuje się, iż przez cały okres przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Serwisu, będzie uprawniony do ich przetwarzania, jak również, że będzie mieć prawną podstawę do powierzenia ich Cloud Partners do przetwarzania.
  14. Cloud Partners nie odpowiada za legalność przetwarzania pozyskiwanych przez Użytkownika danych ani za zgodność jego działania z RODO. 
  15. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego zrealizowania obowiązku informacyjnego względem osób, których dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem Serwisu.
 8. REKLAMACJE
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail contact@cloudpartners.pl lub adres siedziby Cloud Partners wskazany na wstępie.
  2. Cloud Partners rozpatruje reklamacje w terminie czternastu [14] dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających jego identyfikację.
  3. W przypadku, o którym mowa powyżej, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Cloud Partners brakujące informacje.
  4. Odpowiedź na reklamację Cloud Partners kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, odpowiedź Cloud Partners w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
  1. Cloud Partners udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym tylko zakresie jest odpowiedzialne za Serwis oraz Usługi. 
  2. Cloud Partners nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta albo utworzenia Konta bez odpowiedniego umocowania; (b) udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim; (c) działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Serwisu przez Użytkownika lub osoby trzecie; (d) usunięcia Konta przez Użytkownika; (e) rozwiązania Umowy przez Cloud Partners w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika; (f) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia praw naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w ramach Serwisu lub w jego elementach; (g) błędów Danych; (h) używania Danych lub rekomendacji czy też analiz powstałych na bazie Danych; (i) awarii usług, funkcjonalności, narzędzi lub rozwiązań dostarczanych przez podmioty trzecie, w szczególności dostawców chmur. 
  3. Cloud Partners nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom z winy nieumyślnej oraz odpowiedzialność Cloud Partners ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat.
 10. POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI SERWISU
  1. Cloud Partners dołoży wszelkich starań́, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
  2. Cloud Partners zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania i sprawności Serwisu, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z działaniem Siły wyższej lub operatora serwerów albo innych zewnętrznych dostawców chmur.
  3. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Serwisu, Cloud Partners okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Serwisu. Dlatego Cloud Partners zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż dwadzieścia cztery [24] godziny.
 11. NARUSZENIA REGULAMINU
  1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Cloud Partners, następujące skutki: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Cloud Partners, (b) blokada dostępu do Konta, (c) usunięcie Konta oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, (d) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.
  2. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku otrzymania przez Cloud Partners wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych.
  3. Cloud Partners o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres e­mail podany podczas rejestracji, podając podstawę wypowiedzenia Umowy.
 12. ZMIANA REGULAMINU
  1. Cloud Partners może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Cloud Partners) lub technicznych (modernizacja Serwisu lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu lub Usług, dodanie nowych funkcjonalności). 
  2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na piętnaście [15] dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik w ww. terminie nie wypowie w tym czasie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń. Jeżeli Użytkownik wypowie Umowę, do końca okresu wypowiedzenia, zastosowanie w stosunku do niego będzie miał Regulamin w wersji z dnia zawarcia przez niego Umowy.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Kontakt i sposób porozumiewania się z Cloud Partners jest następujący: (a) mailowo, adres e-mail: contact@cloudpartners.pl; (b) listownie, adres do korespondencji: CLOUD PARTNERS sp. z o.o. Prosta 14/16/9 25-370 Kielce, (c) telefonicznie: +48694778309, (d) za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: https://cloudpartners.pl/skontaktuj-sie-z-nami/. 
  2. Użytkownik korzystając z Usług, zgadza się, aby Cloud Partner było uprawnione do powoływania się na fakt współpracy Strony wobec podmiotów trzecich, jak również zgadza się na umieszczenie jego logotypu w portfolio klientów Cloud Partners. 
  3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie.
  4. Spory powstałe pomiędzy Cloud Partners a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Cloud Partners.
  5. Polityka Prywatności, znajdująca się pod następującym adresem https://cloudpartners.pl/polityka-prywatnosci/, stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu. 
  6. Data wejścia w życie Regulaminu 01.11.2020 r.