Polityka Prywatności Serwisu

Cloud Partners Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób odwiedzających Serwis lub kontaktujących się z Cloud Partners jest Cloud Partners sp. z o.o. (zwaną dalej „Cloud Partners”) z siedzibą w Gdyni (81-521), Al. Zwycięstwa 241 /13 (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802127, NIP: 6572947169, REGON: 384283931, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł. Kontakt do administratora: conract@cloudpartners.pl.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Serwisu Cloud Partners dostępnym pod tym adresem www.cloudpartners.pl/regulamin („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz osób, które zainicjowały kontakt z Cloud Partners (dalej zbiorczo określani „Użytkownikami”), może dotyczyć: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru konta bankowego, numeru IP komputera, numeru NIP, adresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych danych podanych dobrowolnie przez daną osobę.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie Usług oraz realizację Umów przez Cloud Partners. Charakter usług świadczonych przez Cloud Partners uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
 1. realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. realizacji Umów i świadczenia Usług – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. odpowiadanie na zapytania osób wysyłających je m.in. przez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Cloud Partners (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;
 4. rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji funkcjonalności Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Cloud Partners (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej; działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Cloud Partners – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Cloud Partners (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na informowaniu o swojej działalności oraz świadczonych usługach lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. W przypadku uzyskania przez Cloud Partners wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Cloud Partners może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego wykonania Usługi (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) albo w przypadku odpłatnej Umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.
 3. Cloud Partners będzie dokonywać transferu danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. W przypadku braku wyrażenia zgody przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze EOG.

ODBIORCY DANYCH

 1. Cloud Partners może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika, mogą być: dostawca hostingu dla Cloud Partners, operator poczty elektronicznej, firma wspierająca technicznie wykonanie Usług (firma programistyczna), biuro rachunkowe, dostawca systemu płatności online, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, dostawca systemu do zarządzania fakturami, kancelaria prawna, dostawca usługi „chmury”.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez Cloud Partners mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Każdy podmiot, któremu Cloud Partners powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownik, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Cloud Partners.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Cloud Partners, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Cloud Partners,
 • (b) ograniczenia przetwarzania danych,
 • (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Cloud Partners na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,
 • (d) żądania od Cloud Partners dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 • (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • (f) cofnięcia Cloud Partners zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • (g) wniesienia skargi na Cloud Partners do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INNE DANE

 1. W ramach Serwisu mogą być przechowywane zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w ramach Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Cloud Partners stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Cloud Partners z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Cloud Partners wdrożyło również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Jednocześnie Cloud Partners wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Cloud Partners rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Cloud Partners korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Cloud Partners w ramach Serwisu wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies wykorzystywane przez Cloud Partners na stronie internetowej są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Cloud Partners nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Cloud Partners) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
 7. Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji znajdujących się na stronie należącej do Cloud Partners.
 8. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 9. Cloud Partners wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w ramach Serwisu i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.
 10. Cloud Partners wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: analizy ruchu w ramach Serwisu (Google Analytics); zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania systemu CRM (Hubspot). Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

UŻYTKOWNIK JAKO ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Może się zdarzyć, że Użytkownik – Usługobiorca będzie przetwarzał w ramach Serwisu dane osobowe, których jest administratorem, za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych Użytkowników końcowych zawartych w dokumentach przechowywanych w ramach Serwisu. W takim przypadku do podejmowanych przez Użytkownika czynności przetwarzania danych zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym punkcie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się przetwarzać w ramach Serwisu, w ramach Konta wyłącznie dane osobowe, do których przetwarzania ma pełne prawo i które nie naruszają̨ praw osób trzecich, jak również co do których wykazać może podstawę prawną przetwarzania.
 3. Użytkownik w Regulaminie powierzył Cloud Partners przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem, które wprowadził do Serwisu.
 4. Powierzenie przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 8.3. powyżej następuje w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Cloud Partners na rzecz Użytkownika, jak również zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 5. Cloud Partners, za zgodą Użytkownika, dokonuje dalszego powierzenia danych osobowych, w celu ich przetwarzania w formie przechowywania podmiotom, które gwarantują poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych na poziomie wymaganym przepisami RODO.
 6. W przypadku takiego obowiązku prawnego, Użytkownik realizuje obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarza jako administrator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 r.