Polityka prywatności

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

    1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, osób odwiedzających portal https://app.cloudmizer.com oraz kontaktujących się z Usługodawcą jest Cloud Partners sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-521), Al. Zwycięstwa 241/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802127 NIP: 6572947169, REGON: 384283931, o kapitale zakładowym w wysokości 6.250 złotych.

  Kontakt do administratora: rodo@cloudpartners.pl

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej.

Cel przetwarzania

Zakres danych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych

zapewnienie dostępu do Cloudmizer

adres IP

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy

do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Cloudmizer oraz działaniami Użytkownika w ramach Cloudmizer liczonego od momentu ostatniego pobytu Użytkownika w Cloudmizer

założenie Konta w ramach Cloudmizer

adres e-mail, imię, nazwisko, NIP, adres

wykonywanie Umowy, świadczenie odpłatnych Usług na rzecz Użytkowników

Adres e-mail, imię, nazwisko, NIP, adres, stanowisko, nazwa pracodawcy lub zlecającego, numer rachunku bankowego

kontakt z Użytkownikami, odpowiedzi na zapytania

adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści formularza

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą

do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika

wystawianie faktur oraz innych dokumentów księgowych 

imię, nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej

art. 6 ust.1 lit. c RODO -

przez okres przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa

badanie ruchu na stronie

adres IP; pliki cookies: Hubspot, Google Ads, LinkedIn Ads i Facebook Ads 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika

do czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez Użytkownika

wyświetlanie spersonalizowanych reklam lub innych przekazów reklamowych

Adres IP, pliki cookies: Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Hubspot

ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeń

adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeń

do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Cloudmizer oraz działaniami Użytkownika w ramach Cloudmizer liczonego od momentu ostatniego pobytu Użytkownika w Cloudmizer

 

 1. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
 2. Podanie danych osobowych w ramach Usług jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić ich świadczenie.
 3. Usługodawca w niektórych przypadkach może przekazywać dane osobowe Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), w szczególności do Stanów Zjednoczonych. W takich przypadkach Usługodawca działa w oparciu o standardowe klauzule umowne wynikające z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Ponadto Usługodawca zapewnia, że przed dokonaniem transferu danych do państwa trzeciego dokonuje weryfikacji zabezpieczeń stosowanych przez podmiot, przy wykorzystaniu którego dochodzi do transferu, jak również przepisów obowiązujących w przypadku odbiorcy danych.
 4. W każdym przypadku transferu danych osobowych Usługodawca gwarantuje, że stopień ochrony osób fizycznych, których dane zostały objęte transferem nie będzie mniejszy niż wynikający z RODO.
 5. Usługodawca nie będzie dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe Użytkownika.
 6. Usługodawca może dokonywać profilowania Użytkowników w celu wyświetlenia im spersonalizowanych przekazów o charakterze reklamowym lub marketingowym, dopasowanych do preferencji oraz zachowań poszczególnych Użytkowników.
 7. Użytkownik w każdym momencie może złożyć sprzeciw przeciwko profilowaniu przy wykorzystaniu adresu e-mail wskazanego w Polityce Prywatności lub poprzez przesłanie pisma na adres korespondencyjny Usługodawcy.

ODBIORCY DANYCH

 1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika, mogą być: dostawca hostingu dla Cloudmizer, dostawca komunikatora, operator poczty elektronicznej, firma wspierająca technicznie wykonanie Usług (firma programistyczna), dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, kancelaria prawna, podmioty zapewniające rozwiązania do badania ruchu na stronie oraz działania marketingowe. 
 2. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownik, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy. 
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INNE DANE

 1. Cloudmizer może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika  – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w aplikacji Cloudmizer i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Cloudmizer. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w aplikacji Cloudmizer i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie do zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Cloudmizer, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Cloudmizer, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Cloudmizer – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 
 4. Cookies Cloudmizer są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawca) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 
 6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, jak również przy wykorzystaniu funkcjonalności strony internetowej.
 7. Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Cloudmizer.
 8. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 9. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Cloudmizer i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Cloudmizer i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Cloudmizer.
 10. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Cloudmizer, za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
 11. Zakres Cookies wykorzystywanych przez Cloudmizer jest uzależniony od zgód wyrażonych przez Użytkownika w ramach strony internetowej.
 12. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20.02.2023 roku.